Regulamin

Regulamin Pobytu

§ 1 Zasady ogólne

Właścicielem obiektu Vanilla Hostel, mieszczącym się przy ul. Traugutta 35 we Wrocławiu jest Marcin Bobało prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kwatery dla Firm Marcin Bobało, ul. Kopernika 21, 55-095 Długołęka, NIP: 911-100-85-06, REGON: 931902578.
Wynajmowany Lokal rozliczany jest w osobo/dobach, osobo/miesiącach lub inny uzgodniony sposób.
Na potrzeby wynajmu doba noclegowa rozpoczyna się o godzinie 13.00, a kończy o godzinie 10.00 następnego dnia.

§ 2 Rezerwacja

Liczba dni pobytu, ilość osób oraz cena określona jest w potwierdzeniu rezerwacji składanej osobiście, telefonicznie lub mailowo.
Ustalona cena odnosi się do okresu, na jaki Najemca, lub Osoba reprezentująca firmę zadeklarowały pobyt. W sytuacji skrócenia okresu pobytu obowiązują stawki określone w Cenniku, dołączonym do niniejszego regulaminu oraz dostępnym na stronie internetowej www.vanillahostel.pl/cennik
W przypadku nieterminowej płatności wynajmujący naliczać będzie odsetki w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP w skali roku licząc od dnia następującego po terminie płatności do dnia zapłaty co najemca akceptuje.
W przypadku nieterminowej płatności wynajmujący wystosuje do najemcy przedsądowe wezwanie do dobrowolnej zapłaty zadłużenia listem poleconym na adres wskazany w Karcie Pobytu. Zryczałtowany koszt każdego wezwania wynosi 25 zł.
Życzenie przedłużenia pobytu Najemca powinien złożyć najpóźniej na dzień przed upływem terminu najmu telefonicznie lub osobiście.
Wynajmujący ma prawo do poboru kaucji, przedpłaty lub zaliczki, która zostanie rozliczona na zakończenia pobytu i z której Wynajmujący ma prawo dokonać na koniec pobytu potrącenia z należnościami przysługującymi mu względem Najemcy. Wysokość kaucji, przedpłaty lub zaliczki uzależniona jest każdorazowo od długości pobytu oraz ilości osób, które będą zakwaterowane.
W przypadku odwołania przez Najemcę lub Osobę reprezentującą firmę rezerwacji pisemnie lub mailowo do dnia poprzedzającego ustalony dzień rozpoczęcia najmu – kaucja, przedpłata lub zaliczka zwrócona zostanie w całości. Odwołanie rezerwacji w późniejszym terminie skutkuje przepadkiem kaucji, przedpłaty lub zaliczki.

§ 3 Korzystanie z lokalu

Najemca ma obowiązek zapoznać się ze stanem technicznym lokalu jak i jego wyposażeniem. Przejęcie lokalu przez Najemcę oznacza jego akceptacje oraz to, że nie wnosi zastrzeżeń co do jego stanu.
Najemca otrzymuje do swej dyspozycji klucz do lokalu, który powinien zwrócić w chwili zakończenia pobytu. Zgubienie klucza powoduje obowiązek zapłaty za wymianę zamka. Wysokość opłaty za wymianę zamka wynosi zamek systemowy 1600 zł, patentowy 500 zł, pozostałe 150 zł
Najemca powinien używać lokalu zgodnie z jego przeznaczeniem, to znaczy dla własnych potrzeb zamieszkania i wypoczynku.
W godzinach 22.00 do 6.00 w lokalu należy zachować ciszę.
Nocowanie w pokojach osób odwiedzających Najemcę jest zabronione, chyba że Najemca uzgodni tę kwestię z Wynajmującym. Również ewentualne wizyty gości należy wcześniej uzgodnić.
Osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, zachowujących się agresywnie i/lub w sposób niewłaściwy Wynajmujący ma prawo wypowiedzieć lokal w trybie natychmiastowym bez zwrotu dokonanych wcześniej opłat.

§ 4 Prawa i obowiązki

Wynajmujący nie odpowiada za rzeczy Najemcy oraz innych osób wniesione do lokalu, lub pozostawione w innym, przeznaczonym do tego miejscu np. parkingu
Najemca ponosi odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia lokalu i jego wyposażenia, spowodowane jego działaniem lub działaniem osób, za które odpowiada.
Najemca powinien powiadomić Wynajmującego o powstaniu szkody w kwaterze i na posesji lub o jej stwierdzeniu.
Wynajmujący ma prawo podczas nieobecności Najemcy wchodzić do wynajętej przez nich kwatery, w przypadku nie wyrażenia zgody, Wynajmujący zastrzega sobie prawo wejścia do lokalu w szczególnych okolicznościach. W przypadku uzasadnionego podejrzenia Wynajmującego, że została uczyniona szkoda, Najemca jest zobowiązany umożliwić wejście do kwatery w celu sprawdzenia sytuacji.
Jeżeli „osoba reprezentująca firmę” jest podwykonawcą najemcy, winien on okazać się stosownym pełnomocnictwem do reprezentowania najemcy wraz z zakresem tego umocowania, w szczególności do zawierania umów i dokonywania rozliczeń wraz z określeniem odpowiedzialności. „Osoba reprezentująca firmę” ponosi solidarną odpowiedzialność z najemcą za wszelkie zobowiązania wynikające z zawartej umowy.

§ 5 Wymeldowanie

Doba noclegowa kończy się o godzinie 10.00. Do tego czasu lokal winien być zwolniony, a klucz zwrócony. Niewymeldowanie się do godziny 10.00 lub nie zwrócenie klucza skutkuje naliczeniem opłaty za kolejną rozpoczętą dobę lecz nie stanowi gwarancji przedłużenia pobytu.
W chwili zdania kluczy do lokalu, Wynajmujący ma prawo oględzin lokalu i na tej podstawie decyduje o zwrocie kaucji.

Regulamin